Deklaracja wyboru pielęgniarki. plik .pdf do pobrania
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydawane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. plik .pdf do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. plik .pdf do pobrania
Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do opieki zdrowotnej. plik .pdf do pobrania
Deklaracja wyboru lekarza. plik .pdf do pobrania
Oświadczenie świadomej odmowy szczepienia ochronnego. plik .pdf do pobrania
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. plik .pdf do pobrania
Upoważnienie do odbioru wyników badań. plik .pdf do pobrania
Skierowanie na profilaktyczne wstępne/okresowe/kontrolne badania lekarskie. plik .pdf do pobrania

Skierowanie na badania lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych

plik .pdf do pobrania

Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w zakresie schorzeń

 

 

 

 

 

plik. pdf do pobrania